Vastused metsaõiguslastele

Igasuguseid küsimustikke saadetakse kohalikel valimistel kandideerijatele nii palju, et ma ei jõua neis kõigile küsimustele enam pikemalt vastatagi. Toon nüüd ära oma lühikesed vastused Eesti Looduskaitse Koostöövõrgustiku metsanduse huvikoja liikmesorganisatsioonide Eesti Metsa Abiks ja Päästame Eesti Metsad korraldatud küsitlusele.

Eesti Metsa Abiks / Päästame Eesti Metsad

Eestimaa Looduse Fond esitas kandidaatidele ainult ühe küsimuse, millega seoses sai kirjutatud siin juba veidi pikemalt metsandusest Viljandi linnas, aga nüüd on neid kokku 13, kusjuures nii mõnegi puhul võib tekkida küsimus, kas need on Viljandi puhul üldse relevantsed. Huvitaval kombel leidsin pärast mõningast järelemõtlemist ja asjade ülekontrollimist, et Viljandiga saab siiski mingil moel või määral seostada ka neid, mis ei pruugi esmapilgul meie omavalitsust puudutada.

Seda, et Viljandi järv on Natura 2000 ala, enamasti ehk teatakse, aga kuidas võib puudutada linna küsimus, mis käib kaevandamisalade planeerimise kohta? Või mis tähtsust omab see, mida võimalikud tulevased Viljandi linnavolinikud arvavad puidu põletamisest elektrijaamades?

Kohe selgitan. Jäätmejaama lähedal asuv Pilu liivakarjäär ulatub otsapidi linna haldusterritooriumile ning võib teoreetiliselt laieneda kunagi ka selles suunas, kusjuures langetamisele võib seal lõpuks minna paar hektarit metsa. Seega ei olegi küsimus kaevandamisalade planeerimisest Viljandi linna puhul täiesti asjakohatu, kuigi praktikas see (vähemalt nüüd valitava linnavolikogu ametiajal ehk lähema nelja aasta jooksul) siiski tõenäoliselt ei tõstatu.

Küsimus elektrienergia tootmise kohta puudutab Viljandit kõige osesemalt sel moel, et meie kohalik soojatootja Esro toodab oma Jämejala koostootmisjaamas, mis töötab suuresti puiduhakkel, ka elektrit. Eeldasin, et antud juhul ei peetud aga silmas selliseid väikeseid jaamu (puidu põletamist koostootmisjaamades ei ole välistanud rohelisedki), vaid mõeldi põlevkivielektrijaamadele, mida puidu abil töös hoitakse. Seal toimub tõesti rohepesu, nagu oma vastsuses märkisin, aga Esro puhul ma seda nii ei nimetaks.

Nii et hea tahtmise korral saab kõik need küsimused kuidagi Viljandiga ära siduda. Paistab, et andsin küsimustikule vastates ühtlasi rea lubadusi selle kohta, mille eest volikokku pääsemise korral seisma hakkan. Kordan üle, et ma ei pea sinna pääsemist kuigi tõenäoliseks. Kui läheb teisiti, võtan need teemad siin aga kindlasti lähemalt ette. Praegu lihtsalt ei jõua kõigest kirjutada.

1. Kas te seisate selle eest, et määrata üldplaneeringus kõrgendatud avaliku huviga aladele raiepiirangud, mis välistavad lageraie? Vastus: Jah.

2. Kas te olete valmis võtma kõrgendatud avaliku huviga metsad kohaliku kaitse alla ja siduma need rohekoridoridega? Vastus: Jah.

3. Kas te olete valmis kehtestama üldplaneeringus rohevõrgustiku metsades säilitatavate säilikpuude koguse? Vastus: Jah.

4. Kas te seisate uute looduskaitsealade moodustamise eest kohaliku omavalitsuse seni kaitsmata rohevõrgustiku osades ja oluliste ökoloogiliste väärtustega aladel? Vastus: Jah.

5. Kas te seisate Natura 2000 alade kaitse eest Euroopa Liidu õigusruumi seadustest lähtudes? Vastus: Jah.

6. Kas te olete valmis seadma arengukavas eesmärgiks elurikkuse suurendamise omavalitsuse maadel ja selle rahastamise? Vastus: Jah.

7. Kas te olete valmis määratlema koos elanikega kohalikud looduskaitsevajadused ja paluda looduskaitseekspertidelt piirkonda sobivaid lahendusi? Vastus: Jah.

8. Kas te olete valmis tellima rohealade uuringu ja koostama rohealade kava? Vastus: Jah.

9. Kas te pooldate lindude ja loomade kevadsuvise pesitsus- ja poegimisaegse raierahu kehtestamist teie piirkonna metsades? Vastus: Jah.

10. Kas te seisate rohealade kaitse, looduskeskkonna hoidmise, kohaliku kogukonna huvide ja maavarade heaperemeheliku kasutamise eest, kui küsimuse all on kaevandamisalade planeerimine? Vastus: Jah.

11. Kas te nõustute, et haljasalad, puhkealad ja pargid annavad kogukondadele stabiilsuse-, turva- ja rahulolutunde, suurendades niimoodi üldist heaolu? Vastus: Jah.

12. Kas teie teadmiste kohaselt on elektrijaamades puidust energia tootmine taastuvenergia või mitte? Vastus: Ei ole, see on rohepesu.

13. Kui te peate valima mõne tuttava ettevõtja huvide ja keskkonnakahjudest hoidumise vahel, siis kumma te valite? Vastus: Keskkonnakahjudest hoidumise.